Festival Permission Form

Application Form:- 13-04-2024

अर्जदाराची माहिती
अर्जदाराचे नांव: *
मोबाइल क्रमांक: *
ई-मेल :
संपूर्ण पत्ता: *
 
उत्सव / सणाची माहिती
उत्सव / सणाचे नांव: *
साल: *
 
मंडळाचा तपशील
मंडळाचे नांव : *
सार्वजनिक मंडळाचा पत्ता : *
मंडळ नोंदणी क्रमांक (असल्यास ) :
 
इतर माहिती
मंडपाची लांबी (फुट) : *
मंडपाची रुंदी (फुट) : *
मंडपाचे क्षेत्रफळ : *
तात्पुरते मंडप उभारण्यात येणार्‍या जागेचा पत्ता : *
तात्पुरते मंडपाचा कालावधी (दिवस): *
तात्पुरते मंडप बांधकाम सुरू करणायचा दिनांक: *
तात्पुरते मंडप काढण्याचा अंतिम दिनांक: *
 
विभाग
मालेगाव महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय : *
संबंधित पोलीस स्टेशन / ठाणे : *
संबंधित पोलीस स्टेशनची परवानगी जा. क्र:
संबंधित पोलीस स्टेशनची परवानगी दिनांक:
शहर वाहतूक विभाग : *
शहर वाहतूक शाखेची परवानगी जा. क्र:
शहर वाहतूक शाखेची परवानगी दिनांक:
अग्निशमन केंद्र (फायर स्टेशन ) : *
 
जोडावयाची कागदपत्रे
मंडळ अध्यक्ष चा आधार कार्ड: *
संबंधित पोलीस स्टेशन कडील ना-हरकत दाखला ची छायंकित प्रत : *
शहर वाहतूक शाखे कडील ना-हरकत दाखला ची छायंकित प्रत : *
 
अटी व शर्ती

याद्वारे असे जाहीर करतो / करते की, मालेगाव महानगरपालिकेच्या मंडप/स्टेज उभारणे बाबतच्या मार्गदर्शन तत्वानुसार जनहित याचिका क्रमांक 173/2010 यामधील म. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेश व म. शासनाकडील वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशाचे पालन करण्यात येईल. कुठल्याही अटी - शर्ती भंग झाल्यास या बाबतची सर्व जबाबदारी मंडळाची राहील.*